Peli käynnistyy... Starting up...

Hedelmäpeli Fruit Machine

Jaossa yrityksesi rattaita pyörittäviä palkintoja! Everyone gets a prize!

= PÄÄPALKINTO, 2390 € arvoinen video yrityksellesi!

x 3 = 250 € lahjakortti Pro Rattaan palveluihin!

Palkinnon voi lunastaa vain yritys

Laitetaan rattaat pyörimään! Claim your prize!

Jätä yhteystietosi alle, niin pääset pyöräyttämään arvontaa. You will receive email with information on how to order your prize from our webshop!

Voitto! You win!

Kerro kavereille!

Tutustu tarkemmin Pro Rattaan -palveluihin

Tietosuojaseloste Privacy policy

1. Rekisterinpitäjä Pro Ratas Oy Y-tunnus 2454477-4 Pitkämäenkatu 6 20250 Turku 0400 724 860 2. Rekisteriasioista vastaavan henkilön ja/tai yhteyshenkilön yhteystiedot Puhelin 0400 724 860 Yhteydenotot: info@proratas.fi 3. Rekisterin nimi Pro Ratas Oy:n markkinoinnin asiakasrekisteri. 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisteriin kerätään ja siellä säilytetään yhteystietoja kilpailuun osallistuneista asiakkaista. Tietoja tarvitaan jälkimarkkinointiin tai muiden konsernin tuotteiden ja palveluiden markkinointia varten. Tarkkoja henkilötietoja ei kerätä. Tietoja kerätään Kaleva konsernin (myöhemmin Kaleva) keskitettyyn rekisteriin. Tietoja voi käyttää Kalevan, sekä tytäryhtiöiden markkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää myös palveluiden kehittämiseen. 5. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste Kaupankäyntiin perustuva kilpailu, joka vastaa asetuksessa mainittua sopimusta. Tietoja säilytetään mahdollisten uusintaostojen perusteeksi. Toiminnan luonteesta johtuva ja kirjanpitolain edellyttämä. Tietoja säilytetään 30 päivän ajan kilpailun päättymisestä. 6. Tietosisältö 1. Yrityksen nimi 2. Yhteyshenkilön nimi 3. Sähköpostiosoite 4. Puhelinnumero 7. Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään vapaaehtoisesti. 8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja ei luovuteta. 9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä Kaleva-konserni ei anna tietoja konsernin ulkopuolisille yrityksille. 10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Henkilötietojen käsittelyä voi tapahtua myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Näissä tapauksissa edellytyksenä on, että EU ja valtio, jossa käsittely tapahtuu, ovat sopineet tästä mahdollisuudesta ja että henkilötietojen käsittelyä suorittava yritys on virallisesti sitoutunut tähän sopimukseen. 11. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain Pro Ratas Oy:n toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on perusteltu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat. Mikäli käytämme henkilötietojen käsittelyyn alihankkijoita, huolehdimme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja heidänkin toimestaan käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan lainsäädännön sekä mahdollisten muiden määräysten edellyttämällä tavalla. Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estosta huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten suojausohjelmistojen ja -laitteiden, kuten palomuurien avulla. Yrityksessä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään. Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu. 12. Tietojen elinkaari Tiedot lisätään rekisteriin, kun henkilö osallistuu kilpailuun. Tiedot täydentyvät joko asiakkaan omasta pyynnöstä tai julkisesti hankittavista tietolähteistä. Tiedot poistetaan automaattisesti 30 päivän kuluttua kilpailun päättymisestä. 13. Rekisteröidyn oikeudet 13.1. Tiedottaminen Rekisteröidylle toimitetaan tietoja kerättäessä seuraavat tiedot 1. Tietojen käyttötarkoitus 2. Laillinen peruste tietojen keräämiseksi 3. Henkilötietojen säilytysaika 4. Henkilön kulloisenkin lainsäädännön puitteissa olevat oikeudet omiin tietoihinsa Rekisterin käyttötarkoituksen mahdollisista muutoksista tiedotetaan rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen muutoksella ilmoittamalla asiasta Pro Ratas Oy:n asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköpostitse. 13.2. Oikeus saada pääsy tietoihinsa Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidylle toimitetaan rekisteriote hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä. 13.3. Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi esittää pyynnön tietojen oikaisemiseen ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidyn tiedot oikaistaan virheellisiltä osin. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä. 13.4. Oikeus tulla unohdetuksi Rekisteröity voi esittää pyynnön tulla unohdetuksi ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole lain tai muiden viranomaismääräysten mukaista perustetta (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 5). Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä. 13.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä Rekisteröity voi esittää pyynnön saada tiedot koneluettavassa muodossa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidylle toimitetaan koneluettava siirtotiedosto hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä. 13.6. Oikeus vastustaa automaattista profilointia Rekisterissä ei suoriteta automaattista profilointia. 13.7. Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). 13.8. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta Mikäli henkilön rekisterissä olevat tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, henkilölle ilmoitetaan asiasta. Tietoturvaloukkauksista tiedotetaan valvontaviranomaisille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla. 14. Digipalvelujen käyttötiedon keruu Kts. erillinen dokumentti Digipalvelujen tietosuoja Kaleva-konsernissa.

Säännöt Rules

1) Järjestäjä Pro Ratas Oy Y-tunnus 2454477-4 Pitkämäenkatu 6 20250 Turku 0400 724 860 2) Osallistumiskelpoisuus Arvontaan voivat osallistua kaikki vähintään 18-vuotiaat henkilöt, joilla on sähköpostiosoite, lukuun ottamatta järjestäjän palveluksessa olevia ja heidän perheenjäseniään. Yksi henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran (yhdellä sähköpostiosoitteella). Palkinnon voi lunastaa vain yritys. 3) Osallistumisaika Arvonta on käynnissä ajalla 14.5.-4.6, jonka jälkeen arvonta sulkeutuu eikä palkintoja enää arvota eikä peliin voi enää osallistua. 4) Kilpailuun osallistuminen Arvontaan voivat osallistua kaikki hedelmäpeliin yhteystietonsa jättäneet. Osallistuminen ei edellytä palveluiden tai tuotteiden ostamista. 5) Palkinnot Pelissä arvotaan 2.390 euron arvoinen yritysvideo sekä 3 x 250 euron arvoista lahjakorttia Pro Ratas Oy:n palveluihin. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi tuotteeksi. 6) Palkinnon voittaminen Palkinnon voittavat ne henkilöt, jonka kohdalle arpa satunnaisesti osuu. 7) Järjestäjän vastuu Järjestäjä vastaa arvontaan liittyvistä lakisääteisistä velvotteista. Palkinnon vastaanottaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamisesta ja käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa arvontaan liittyviä sääntöjä.